Gedragregels

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in de vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de badmintonsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten. Luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de badmintonsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit document, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zo nodig elkaar erop aan te spreken...

Met betrekking tot het te voeren beleid binnen onze vereniging geldt het volgende als uitgangspunt:

 • We veroordelen nadrukkelijk elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de badmintonsport op het in de zaal; 
 • We benadrukken dat ieder lid van Badminton Nederland verplicht is de belangen van de badmintonsport op geen enkele wijze te schaden; 
 • We zijn van mening dat het beleid van alle bij de badmintonsport betrokkenen gericht dient te zijn op het onder alle omstandigheden bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip; 
 • We verplichten ons alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van deze gedragscode. 

De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

 • Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te hanteren. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd. 
 • Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en begeleiders. 
 • Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade. 
 • Het nuttigen van alcoholische dranken in de sporthal, buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden. 
 • Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of Badminton Nederland opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de Badminton Nederland opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid, c.q. het betreffende team. 
 • Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt. 
 • Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden aan de secretaris of VCP
 • Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden aan het bestuur. 
 • Iedereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. 

 

Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook, dus ook niet via digitale sociale media kanalen.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij/zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Hoe te handelen bij overschrijding van de regels?
Als je grensoverschrijdend gedrag signaleert, dien je maatregelen te nemen. Wat kun je doen?

 •  De betreffende persoon op zijn/haar gedrag aanspreken. 
 •  De vertrouwenscontactpersoon (VCP) en/of het bestuur inlichten (in overleg met het slachtoffer).
 •  Een van de vertrouwenspersonen van de bond inlichten (in overleg met het slachtoffer). 
 •  Het slachtoffer wijzen op het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport en op de mogelijkheid van het krijgen van ondersteuning van de NOC*NSF vertrouwenspersonen via Centrum Veilige Sport 
 •  Aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien er een strafbaar feit is gepleegd.

 

Gedragsregels voor trainers/coaches en begeleiders

Als trainer wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training komt. Hoe zorg je dat het leuk is en blijft? Hoe iedereen gemotiveerd blijft en beter wordt? Hoe ver kan je daarin eigenlijk gaan? Soms raak je je sporters misschien aan om ze te helpen. Goed bedoeld, maar wat vindt de sporter daar eigenlijk van? Of de ouders op tribune? Ben jij je er als trainer van bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen de vereniging? Weet je wat je moet doen als het misgaat? Veel vragen die belangrijk zijn om met het bestuur van je vereniging te bespreken en om afspraken over te maken. Je hebt de verantwoordelijkheid om voor je sporters en je team een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau.

Een trainer, coach of begeleider:

 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen. 
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. 
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen. 
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn/haar positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk, ook niet via digitale sociale media kanalen. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers. 
 • Tast niemand in zijn/haar waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthou je van grievende en/ of beledigende opmerkingen. 
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur. 
 • Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft. 
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland. 
 • Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent. 
 • Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met (jeugd)teams af dat er geen alcohol wordt gedronken. 

De gouden regels van onze vereniging

 • Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.
 • Tijdens wedstrijden draag je het officiële BC Trilan clubtenue. 
 • Zowel in als buiten de badmintonbaan vloek je niet. 
 • Je beledigt niemand. 
 • Je spreekt anderen op wangedrag aan. 
 • Je hebt respect voor de tegenstander. 
 • Je vernedert niemand in woord of gebaar. 
 • Je accepteert het gezag van de scheidsrechter. 
 • Je accepteert de leiding van je trainers en van het bestuur. 
 • Je bent zuinig op de spullen van de vereniging. 
 • Je houdt de kleedkamers netjes en laat deze na afloop schoon achter. 
 • Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden. 
 • Wanneer je eens een keer bent verhinderd, dan meld je je tijdig af. 
 • Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast. 
 • We praten mét elkaar en niet over elkaar. 
 • Kleding met clublogo's worden alleen gebruikt tijdens sportieve en club gerelateerde evenementen. Dus niet dragen tijdens een avondje stappen. 

Sancties

Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden zich niet houden aan deze gedragscode, dan wel anderszins voor B.C. Trilan schadelijk gedrag vertonen. Sancties kunnen bestaan uit:

 • Berisping 
 • Uitsluiting van Wedstrijden 
 • Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten 
 • Royement 

Bij onze vereniging kan een royement alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder deze gedragscode) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen een maand schriftelijk beroep mogelijk.