Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor alle betrokkenen bij de vereniging (leden, ouders van leden, trainers/ coaches, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur) met een klacht of een vraag. Hij of zij biedt een luisterend oor en verwijst door voor geschikte hulp. De VCP rapporteert signalen van grensoverschrijdend gedrag aan het bestuur (z.n. anoniem). Daarnaast adviseert en stimuleert hij/zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP is onafhankelijk! Hij/zij is weliswaar aangesteld door het bestuur, maar opereert binnen de vereniging volstrekt neutraal, onafhankelijk en vertrouwelijk. De VCP is geen lid van het bestuur, noch van een commissie of werkgroep.

De VCP:

  • is aanspreekpunt voor alle betrokkenen bij de vereniging aangaande klachten en incidenten die te maken hebben met seksuele en andere vormen van intimidatie of ongewenst gedrag;
  • rapporteert signalen van grensoverschrijdend gedrag aan het bestuur, en adviseert het bestuur in te ondernemen acties;
  • draagt actief en preventief bij aan een veilig sportklimaat binnen de vereniging;